Научни консултации за изготвяне на докторски дисертации в областта на криминалистиката и криминалистичните експертизи

Написването на дисертационен труд е дълъг, сложен и отговорен процес. Изисква много време, мотивираност, задълбоченост и отдаденост. Ако сте готов за това, но се нуждаете от някакво съдействие, обадете ни се! Екипът ни може да Ви бъде полезен в следните насоки:

 
 • Консултации за реда и изискванията, свързани с изготвянето на дисертационен труд в областта на криминалистиката
 • Обсъждане и избор на тема от криминалистиката или съдебно-криминалистичните експертизи с оглед и на нейната дисертабилност
 • Обсъждане и избор на подходящо заглавие на изследването – „рамката на дисертационния труд“
 • Изготвяне структура /план/ на дисертационния труд
 • Обсъждане на целта, предмета, задачите и хипотезите на дисертационното изследване
 • Определяне на литературни и други източници във връзка с темата
 • Обсъждане извършването на необходими емпирични изследвания във връзка с темата
 • Консултации, свързани с изготвяне на специфични анкетни карти, матрици и др. за целите на емпиричните изследвания
 • Анализ на резултатите от емпиричните изследвания
 • Обсъждане съдържанието на увода, разделите /главите/, заключението и приложенията в дисертационния труд
 • Консултации във връзка със стила на писане на изложението
 • Консултации във връзка с ползването и цитирането на литературни и други източници и изготвяне на библиография
 • Консултации, свързани с изготвянето на основа на дисертационния труд, необходима за зачисляване във висше училище
 • Консултации във връзка със зачисляването на кандидат-докторанта
 • Консултации при подготовка на задължителния изпит по криминалистика /докторантски минимум/
 • Консултации относими към вътрешната защита на дисертацията
 • Цялостна научна редакция на съдържанието на дисертационния труд или частична такава на отделни негови раздели
 • Консултации във връзка с изготвянето на автореферат, необходим за публичната защита на дисертационния труд
 • Консултации за изготвяне на презентация във връзка с публичната защита
 • Консултации във връзка с провеждането на публичната защита на дисертационния труд
 • Консултации при подготовката на научни публикации по темата на дисертацията
 • Консултации във връзка с подготовка и осъществяването на преподавателска дейност във висше училище – необходимо изискване при докторантските обучения /изготвяне и изнасяне на лекции /презентации/, практически упражнения, провеждане на изпити, планиране на учебния процес и др./
 • Обмяна на теоретичен и научно-приложен опит със специалисти и докторанти, успешно защитили дисертации в областта на криминалистиката и съдебно-криминалистичните експертизи.

Консултациите се извършват от доц. д-р Людмил Георгиев, преподавател по криминалистика и по съдебни експертизи в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и в Академията на МВР. Доц. Георгиев е бивш дългогодишен служител от системата на МВР с практически и преподавателски опит в областта на криминалистиката, разследването на престъпления и криминалистичните експертизи. Вещо лице е в списъка на Софийски градски съд. В качеството си на научен консултант успешно е ръководил работата на докторанти в областта на криминалистиката. Участвал е в състави на научни журита за присъждане на докторски степени и академични длъжности „доцент“.

 

Съобразно договорките между Лабораторията  „Експерт“ и кандидат-докторанта за предпочитанията му,  консултациите  може да бъдат извършвани под формата на лични срещи с консултанта, телефонни и скайп контакти с него или чрез имейли. Стойността на услугите се договарят допълнително с Лабораторията и са в зависимост от техния вид и времетраене.