Видео-технически експертизи

Изследване на видео записи от различни носители, снемане на годни за идентификационно изследване изображения и изготвяне на експертни заключения по метода на лицевата идентификация.